Regulamin organizacji kursów

Szkolenia dla fizjoterapiuetów
Rehabilitacja Bydgoszcz

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.actio-bydgoszcz.pl.
W odpowiedzi, osoba zgłaszająca się otrzymuje zaproszenie zawierające informacje niezbędne do zakwalifikowania się na kurs. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłaty zaliczki, liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od Organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs.

§ 3

Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu zaliczki, z tymże:

  • w razie rezygnacji powyżej 4 tyg. przed terminem rozpoczęcia kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty zaliczki;
  • w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo).
Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego, wówczas zaliczka zostanie przeniesiona na konto wskazanej przez uczestnika osoby. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.

§ 4

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na ich konta bankowe.
Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

§ 5

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba bądź inne zdarzenie losowe) firma „ACTIO” zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin, bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 6

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma „ACTIO” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

§ 7

Prowadzący kurs mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 8

Organizator wystawia faktury podczas kursu lub wysyła za pośrednictwem e-mail na adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu.

§ 9

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

§ 10

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na kursie, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.actio-bydgoszcz.pl, bądź portalach społecznościowych.

§ 11

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także kosztów związanych z wyżywieniem podczas szkolenia.
Pozostałą kwotę należną za szkolenie należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku braku otrzymania wpłaty Organizator ma prawo usunąć Zamawiającego z listy uczestników, bez możliwości zwrotu opłaconej zaliczki.
Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla zamawiającego.

§ 12

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.). Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ warsztatach oraz informacji handlowych.