REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.actio-bydgoszcz.pl. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. W odpowiedzi, osoba zgłaszająca się otrzymuje zaproszenie zawierające informacje niezbędne do zakwalifikowania się na kurs. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs.

§ 3

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu zaliczki, z tymże:

  • w razie rezygnacji powyżej 6 tyg. przed terminem rozpoczęcia kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty zaliczki;
  • w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu, wpłacona suma nie podlega zwrotowi.

Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo, bądź listownie). Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego, wówczas zaliczka zostanie przeniesiona na konto wskazanej przez uczestnika osoby.

§ 4

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na  7 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na ich konta bankowe.

§ 5

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba bądź inne zdarzenie losowe) firma „ACTIO” zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin, bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 6

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma „ACTIO” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 7

Prowadzący kurs mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 8

Organizator wystawia faktury podczas kursu lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu.

§ 9

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 10

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na kursie, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.actio-bydgoszcz.pl.

§ 11

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez ACTIO informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

Zapisz się na newsletter
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookie.